F.6 DSE 英文求生指南-由0追起上 Level 4+

升到上中六,你需要功利少少去睇下究竟將你每一分每一秒投資去邊。如果想由 0 開始急起直追,追到坐 4 望 5+,你需要好好善用每一刻。今次我為大家整合咗幾位英文高手嘅睇法,我再另外補充咗少少我嘅理解及意見,希望幫到大家。